top of page
מבנה הדירקטוריון

חברי ההנהלה:
הנהלת החברה הכלכלית ליקנעם בעלת ידע נרחב וניסיון מקיף לאיתור וייזום הזדמנויות עסקיות ובניית שיתופי פעולה אסטרטגיים. מיומנותה של החברה והצלחתה בתחומי פעילותה מקנה ערך מוסף בהתנהלותה מול הרשויות לשם פיתוחה של העיר.


שמות חברי דירקטוריון:

סימון אלפסי –יו"ר 
דני גולדברג- מהנדס העיר 
צחי דקל- חבר מועצת העיר 
אורנה יחזקאל –מנהלת מחלקת הנדסה 
יורי מגנר- חבר מועצת העיר 
צביקה קולבסקי- נציג ציבור 
סשה פוקמן בדש- נציגת ציבור 

משה הרשקוביץ- נציג ציבור

bottom of page