top of page

מי אנחנו

שער הגיא 2.jpg

החברה הכלכלית הינה גוף מצומצם ויעיל הקונה שירותי מיקור. דרך זו הוכחה ככלכלית ויעילה מבחינה עסקית וציבורית המאפשרת התנתקות מהגוף נותן השירות מיד לאחר גמר ביצוע הפרויקט.

בהיות החברה העירונית חברה בעירבון מוגבל, אין היא שונה מבחינה משפטית- עסקית מכל חברה בע"מ והיא פועלת כגוף עסקי לכל דבר ועניין.
החברה הכלכלית מהווה את נקודת המפגש שבין צרכי השוק לבין מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות ובין בעלי ההון (היזמים). החברה הכלכלית נמצאת למעשה בצומת שבין התחום העסקי בו ההתנהגות מוכתבת ע"י שיקולים של יעילות ורווח, לבין התחום השלטוני, ציבורי בו השיקולים המנחים הם מנהל תקין ושמירה על אינטרס ציבורי.

החברה פועלת כמשק סגור, בעל מדדי הצלחה כלכליים. הפעילות היא בעלת אופי משימתי ויעדים ברורים.

למימוש יוזמות כלכליות שיביאו לקידום העיר , להעלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים של תושבי יקנעם ויניבו רווחים לטובת התושבים ולמערכת העירונית.

 

 

מאז הקמתה, החברה הכלכלית עוסקת במספר תחומים :

פיתוח ליווי ושירות פארק ית"מ (מנסורה) – יקנעם תעשיות מדע

ניהול פרויקטים

הקמה ופיתוח תשתיות שכונת שער הגיא

מחלקת תברואה של העיר פינו אשפה וגזם וטיאוט כבישים

בעלות פיקוח וניהול הקנטרי ביקנעם

מרכז הצעירים

הספקת משאב אנוש מקצועי

שותפות וניהול פארק מבוא כרמל

טבלה נגישות מעודכן.jpg
bottom of page